Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

PRIVACYSTATEMENT

Klik hier voor ons Privacystatement

gedragscode

Alle informatie die u ons geeft, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij hebben een beroepsgeheim en dat betekent dat wij met niemand over de dingen die u ons toevertrouwt mogen praten of schrijven zonder dat u ons daarvoor expliciet toestemming geeft.

uw dossier

Uw dossier is niet in te zien door derden en wordt niet gedeeld met andere hulpverleners. Slechts de wettelijk vereiste gegevens (geen inhoudelijke gegevens) worden gedeeld met de gemeentes / zorgverzekeraars, dit in verband met de facturatie. Voor het verstrekken van informatie aan huisartsen en andere hulpverleners is altijd uw toestemming vereist.

Nadat een contact beëindigd is, worden de dossiers twintig jaar bewaard, conform de wetgeving op dit punt. Daarna worden ze zodanig vernietigd, dat ze door niemand meer te lezen zijn. Zelf kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, ons verzoeken al eerder uw dossier te vernietigen. Tevens hebt u recht op inzage in het dossier. Hiervoor moet u een afspraak met uw behandelaar maken, omdat wij verplicht zijn u bij het lezen van uw dossier uitleg te geven.

U kunt een kopie van uw dossier opvragen. U tekent dan een verklaring waarin u zelf de verantwoordelijkheid voor het ordelijk beheer van die gegevens op u neemt. Aan het maken van een afspraak voor uitleg van uw dossier en het opvragen van kopieën uit het dossier zijn enige kosten verbonden.

Informatieverstrekking aan de huisarts


Veel van onze cliënten worden verwezen door hun huisarts. Aangezien wij veel samenwerken met de huisartsen in deze regio, zullen wij u om toestemming vragen om met uw arts te mogen overleggen, en een verslag van onze bevindingen aan uw huisarts te mogen sturen. Deze heeft, net als wij, een beroepsgeheim. Het doel hiervan is de samenwerking met de huisarts optimaal te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld van belang in situaties waarin medicatie en psychologische behandeling worden gecombineerd. Indien u niet instemt met verslaglegging aan de huisarts, blijft alle informatie binnen onze praktijkmuren.

Informatieverstrekking aan andere instanties

Ook voor alle overige verzoeken van instanties om informatie over u als cliënt, zullen wij u eerst raadplegen alvorens enige informatie te verstrekken. In deze situaties zullen wij een conceptbrief opstellen. Vervolgens nemen wij contact met u op om deze brief gezamenlijk door te nemen. Pas dan zal de brief worden verstuurd.