Tarieven en vergoedingen

Kinderen tot 18 jaar

Sinds 2015 is in de Jeugdwet bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.

Hierdoor is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoedingen:

  • geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen tot 18 jaar;
  • dyslexiezorg voor kinderen

Met de volgende gemeenten hebben we een contract om de producten Jeugdzorg-behandeling (BasisGGZ en Specialistische GGZ) te leveren: Nijmegen-Noord, Lingewaard en Overbetuwe.

Om voor Jeugdzorg-behandelingen in aanmerking te komen (dyslexiezorg bieden wij niet), heeft u een verwijzing nodig van of uw huisarts, of de praktijk-ondersteuner huisarts (POH-GGZ), of de schoolarts van de school waar uw kind naar toe gaat, of van het sociaal wijkteam van uw gemeente. De geboden jeugdzorg-behandelingen worden gedeclareerd bij de regio Centraal Gelderland. Uw desbetreffende gemeente zal u informeren over de aanvraag die wij bij uw gemeente indienen; hierna ontvangt u bericht van uw beschikking. Wij wisselen verder geen inhoudelijke informatie uit met de gemeenten.

Vergoeding van psychologische zorg (18+) via de zorgverzekeraar

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan:

  • u heeft een geldige verwijzing van de huisarts (verwijsbrief)
  • er is sprake van een psychische stoornis die valt onder de voor vergoeding in aanmerking komende diagnoses (zie ook niet verzekerde zorg).

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van contracten die zijn afgesloten tussen ons en uw zorgverzekeraar. In geval van contractering wordt uw behandeling (met aftrek van eigen risico) volledig vergoed.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Zorgprestatiemodel

Vanaf januari 2022 wordt er binnen de GGZ gewerkt met een nieuw bekostigingssysteem, –het zorgprestatiemodel- ,waarin de diversen onderdelen (zorgprestaties) van uw behandeling in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Deze zorgprestaties zijn o.a. de diagnostiek- en behandelconsulten. Deze consulten declareren we per maand via Infomedics. De andere zorgprestaties die gedeclareerd mogen worden zijn de e-mail- en telefonische contacten en het intercollegiaal overleg met collega’s (overige zorgprestatie). De duur van deze prestaties bepalen het tarief. De uiteindelijk gebruikte zorgprestaties kunt u terugvinden op de facturen die (maandelijks) gestuurd worden naar uw zorgverzekeraar.
Het eigen risico wordt jaarlijks door de zorgverzekeraar met u verrekend.

Tarieven ZPM 2023

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Het tarief is € 131,82 per consult. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Vergoeding via werkgever of uitkeringsinstantie

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereid om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Met uw toestemming zal de praktijk een offerte voor behandeling verzenden aan degene die de behandeling wil gaan vergoeden. Daarin staat dan een schatting van de duur van de behandeling en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Niet nagekomen afspraak

Indien u niet kunt komen, wordt verwacht dat u 24 uur van tevoren afbelt; het is echter beter om alle afspraken na te komen. Bij een niet tijdige afmelding zijn we genoodzaakt een deel van het consult in rekening te brengen (€50). Dit wordt niet door de gemeente of uw zorgverzekeraar vergoed.